GDPR - Henkilötietojen käsittely

Asiakkaidemme yksityisyys on meille on tärkeää. Lue lisää tietosuojapolitiikastamme ja mitä tietoja meillä mahdollisesti on sinusta sekä miten voit korjata tai poistaa ne.

Cramon Tietosuojapolitiikka

1. YLEISTÄ

Tässä tietosuojapolitiikassa määritellään periaatteet, joiden mukaisesti asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön henkilötietoja käsitellään Cramossa.

Cramo on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti, soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti sekä tavalla, jolla kunnioitetaan ja suojataan henkilöiden oikeus yksityisyyteen. Tässä tietosuojapolitiikassa määritellään ohjeet henkilötietojen käsittelemiseksi sekä rekisteröidylle kuuluvien oikeuksien varmistamiseksi.

Käsiteltäessä henkilötietoja rekisteröityjen oikeudet on suojattu. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään lain edellyttämällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Henkilötietoja voidaan käyttää ainoastaan laissa määritellyillä perusteilla, jotka on esitetty ennen henkilötietojen keräämistä. Jälkikäteen tapahtuvat muutokset perusteissa ovat mahdollisia ainoastaan rajoitetussa laajuudessa. Lisäperusteen tai aiemmasta poikkeava perusteen tulee olla yhteensopiva alkuperäisen perusteen kanssa. Kaikki henkilötietojen käsittely on huolellisesti suunniteltua ja aina sidoksissa tiettyihin, Cramon toiminnot huomioiviin oikeutettuihin perusteisiin.

Cramo on Rekisterinpitäjä, joka määrittelee miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.

Rekisteröity on henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään.

2. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Vain sellaisia henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä, jotka ovat asianmukaisia, tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia ennalta määritellyn perusteen kannalta. Henkilötietoja ei voida kerätä etukäteen taikka säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten, ellei soveltuvassa lainsäädännössä tätä edellytetä tai sallita.

Erityisiä henkilötietoja saadaan käsitellä vain tietosuoja-asetuksen tai muun paikallisen lainsäädännön sallimissa tilanteissa. Näitä tilanteita lukuunottamatta erityisten henkilötietojen kerääminen ja/tai käsittely on Cramossa kielletty.

Jokaisesta Cramossa pidettävästä henkilötietorekisteristä laaditaan tietosuojaseloste (Kuvaus henkilötietorekisteristä). Seloste (Kuvaus) pidetään rekisteröityjen saatavilla.

3. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä Cramossa sekä oikeus esittää henkilötietojen oikaisemista koskeva pyyntö. Jokaisella on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa Cramon henkilötietorekisterissä ja saada niistä jäljennös, jollei tätä oikeutta ole rajoitettu soveltuvassa lainsäädännössä. Pyyntö koskien pääsyä henkilötietoihin tulee lähettää kyseisen henkilötietorekisterin rekisterinpitäjälle.

Oikeus pyytää henkilötietojen korjaamista tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia omien henkilötietojensa oikaisemista tai täydentämistä tietojen ollessa virheellisiä tai epätarkkoja. Rekisteröity voi lisäksi pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittelylle ei ole enää oikeusperustetta, taikka jos oikeusperuste ei ole enää voimassa.

Yllä mainitut henkilötietoja koskevat pyynnöt on käsiteltävä viipymättä.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Säilytettäessä henkilötietoja EU:n/ETAn alueella, ei erityisiä suojatoimia vaadita. Cramo vakuuttaa, että se rekisterinpitäjänä täyttää tietosuojan asettamat vaatimukset ja ottaa käyttöön vaadittavat tekniset sekä organisatoriset toimenpiteet käsittelyn riittävien turvallisuuden turvaamiseksi.